Tarafsızlık Bağımsızlık Taahhüdümüz;

 • Kuruluşumuz faaliyet alanında, (TS EN ISO/IEC 17020 -2012 standardı A tipi 3. taraf muayene) hizmet verdiğimiz müşterilerimizin büyüklüğü, konumu, ticari, mali, siyasi ve sosyal etkisine bakılmaksızın eşit şartlarda, hiçbir baskıya maruz kalmaksızın ve hiçbir şekilde çıkar gözetmeden hizmet verecektir.
 • Muayene kuruluşu ve onun personelinin muayene faaliyetleri ile ilgili verdiği kararlar, aşağıda yer alan ve standardın EK-A maddesine karşılık gelen, bağımsızlık ilkesine aykırı olmayacaktır.
 • “Kuruluşumuzun çıkarları göz önünde bulundurularak karar alma mekanizmasına, muayene ekibine ve diğer personele, sürecin tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek maddi olanakların sunulmasına izin verilmeyecektir. Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde; riskin nasıl ortadan kaldırılacağı veya en aza nasıl indirileceği konusunda gerekli tedbir alınacaktır.”
 • Muayene kuruluşu olarak, muayene kapsamında yer alan ürünlerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili ve bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamayı,
 • Kalite Yönetim Sisteminin temeli TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardı çerçevesindeki şartları oluşturarak, kuruluşumuzun çalışma prosedürlerini bağımsız olarak uygulamayı, Lider Periyodik Kontrol çalışanları olarak çalışacağımız işlerin tarafsızlık ve bağımsızlık kriterleriyle çelişmeyecek düzeyde olacağını taahhüt ediyoruz

 

Gizlilik Taahhüdümüz;

 • Lider Periyodik çalışanlarıyla birlikte işletmelerde gerçekleştiren her türlü mühendislik kontrol, test ve ölçümlerde bilgi sahibi olduğu tüm belge, bilgi, form ve işletmeye özel olacak tüm sözlü veya yazılı bilgileri, iş sırrı olarak kabul etmeyi taahhüt etmektedir.
 • Lider Periyodik, işin gerekliliklerinin dışında herhangi bir bilgi ve belge talebinde bulunamaz.
 • Lider Periyodik, müşteri tesisinde izinsiz hiçbir çalışma yapmayacağını; ilgili makine ve ekipman hakkındaki her türlü bilgiyi, kontrol işlemleriyle bağlantılı olarak, izin dahilinde alabileceğini taahhüt etmektedirler.
 • Lider Periyodik, yukarıda detayları belirtilen hiçbir bilgiyi kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, cd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ile yayamaz, yayılmasına aracılık edemez.
 • Lider Periyodik, işletmeye ait periyodik kontrol işlemleri esnasında elde ettiği tüm bilgi ve sırları, sözleşme süresi içerisinde ve sözleşme süresinin tamamlanmasından sonra aynen muhafaza edecektir.
 • Lider Periyodik, yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri 3. kişilere açık hale getiremez.
 • Lider Periyodik, müşterisini ilgilendiren bilgileri kamuyla paylaşmadan önce, müşterisinin onayını alacaktır.
 • Lider Periyodik, müşterisiyle ilgili müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgileri (örneğin; şikâyette bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirilir ve 3. kişilere açık hale getiremez.
 • Lider Periyodik, muayene işlemleri esnasında ve sonrasında işletmelerden edindiği bilgi, gözlem ve izlenimlerin gizliliğini korunacağını taahhüt etmektedir.